>

Obchodné podmienky 

Úvodné ustanovenia
a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj autorských šperkov /ďalej len predmet kúpy/, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https://be-happy.in/

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:
Ing. Ivana Gemzická, Žiarska 602/2, 031 04  Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika, IČO: 35409304, DIČ: 1021657296, 
Telefón: 00421 914 162 727

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Objednávka
Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https:/be-happy.in/. Kupujúci objednáva predmet kúpy nákupom v eshope prostredníctvom webovej stránky  https://be-happy.in/e-shop/.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami  na webovej stránke:https://www.be-happy.in/index.php/obchodne-podmienky-general-terms-and-conditions/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Objednanie tovaru
Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo internetovou objednávkou. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar a služby uvedené v objednávke. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať výrobok v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh výrobku, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude riadne vybavený slovenskými návodmi na údržbu. 

Potvrdenie objednávky tovaru
Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci e-mailom taktiež informuje kupujúceho o dodaní tovaru.
V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim

Zrušenie objednávky tovaru
Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu a bez storno poplatku. Stači ak uvedie meno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. 

Preprava a prevzatie tovaru
Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou podľa spôsobu úhrady ako balík, alebo dobierku. Poštovné je pri každej zásielke upravené jednotlivo podľa celkovej hmotnosti balíka a cenníka Slovenskej pošty alebo kuriéra. Balné neúčtujeme. Prepravné náklady zadané v priebehu objednávania v  e-shope budú upravené podľa hmotnosti zásielky a odoslané zákazníkovi na e-mail.

Po prevzatí balíka od kuriérskej služby je nutné balík skontrolovať a v čo najkratšom čase nahlásiť predajcovi ak sa prepravou balík poškodil. Všetky balíky zasielané kuriérskou službou sú poistené. Kuriérska služba akceptuje iba žiadosť o náhradu škody vzniknutú pri preprave nahlásenú do 24 hodín od prevzatia balíka. Fotodokumentáciu je možné zaslať i dodatočne.

Škodu vzniknutú pri preprave kuriérskou službou je nutné nahlásiť ihneď na tel. čísle 0914/162 727  alebo e-mailovej adrese info@ivanagemzicka.eu.

Po prevzatí balíka od Slovenskej pošty je nutné balík skontrolovať ešte ten istý deň. Prípadné škody spôsobené prepravou je treba nahlásiť na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí balíka. Zápisnicu o poškodení je v zmysle Poštových a obchodných podmienok Slovenskej pošty je povinná spísať ktorákoľvek pobočka Pošty.

Predajca nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. V prípade vzniknutej škody bude kupujúcemu nápomocný pre ich vyriešenie.

Dodacia lehota tovaru
Dodacia lehota je od 5-21 dní pracovných dní, ak nie je uvedené inak.
V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

Vrátenie tovaru
V zmysle §12 zákona o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich predpisov platných v EU má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar vracia kupujúci predávajúcemu na svoje náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar a prepravné náklady vzniknuté zaslaním tovaru kupujúcemu späť v lehote do 30 dní.

Reklamácia a vrátenie tovaru
Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. Tovar je treba po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia tovaru postupovať podľa časti "Preprava a prevzatie tovaru"

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na: 
a) vady vzniknuté bežným používaním 
b) nesprávnym použitím výrobku 
c) nesprávnym skladovaním alebo mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:
Kupujúci: 
a) informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne 
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho 
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu. Vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

Kúpna cena, daňový doklad
a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://be-happy.in/kosik/ je uvedená konečná cena. Predávajúci nie je  plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení kurzu alebo tovaru.

Spôsob a forma platby
a/ Možnosti platieb
- Bankovým prevodom na účet fyzickej osoby podnikateľa Ing. Ivana Gemzická vedené v EUR
- Dobierkou v EUR
b/ Forma platby - Platba je možná jedine jednorázová, platba na splátky nie je možná

Záruka
a/ Na tovar je záruka platná podľa Obchodného zákonníka.
b/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou na emaili: info@ivanagemzicka.eu  s prehlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene internetového kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

Zodpovednosť za obsahu webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov
a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v objednávke sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.
b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://www.be-happy.in/index.php/ochrana-osobnych-udajov-personal-data-protection/

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 27.7.2020. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://be-happy.in/  poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://be-happy.in/  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.